A A A A A- A+

 

O projekcie

 

 

Fala

O projekcie

Projekt partnerski pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej  w  Powiecie Tomaszowskim” zrealizowany został w latach 2018-2021.

Liderem projektu jest Gmina Tomaszów Mazowiecki, natomiast partnerami: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gmina  Rzeczyca, Gmina Inowłódz i Powiat Tomaszowski.

Dzięki połączeniu sił 5 partnerów wykonano zadania dotyczące zagospodarowania turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowego w Dolinie  rzeki Pilicy. Powiat tomaszowski odpowiada natomiast za promocję budowanej w ramach projektu marki Doliny rzeki Pilicy.

Celem głównym projektu jest wykorzystanie i rozwój potencjału endogenicznego regionu łódzkiego opartego na walorach przyrodniczo-kulturowych, szczególnie w aspekcie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki turystycznej, w tym powstawania nowych miejsc pracy.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie wykorzystania walorów krajobrazowych i kulturowych oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu – Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy – co w efekcie przyczyni się do kreowania w skali podregionalnej marki turystycznej Dolina Rzeki Pilicy.

Bezpośrednim celem projektu jest także rozwój turystyki kulturowej i aktywnej w tym kajakowej, pieszej i rowerowej w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe Doliny rzeki Pilicy. Cel pośredni to poszerzenie oferty turystycznej o nowe produkty i usługi turystyczne oraz wykreowanie rozpoznawalnej i cenionej w skali kraju marki turystycznej Dolina rzeki Pilicy.

Efektem projektu jest budowa oraz przebudowa infrastruktury turystycznej do obsługi turystyki kajakowej, szlaku pieszo-rowerowego oraz ścieżki rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przeprowadzenie kampanii promującej ofertę turystyczną.

W ramach projektu partnerzy zrealizowali następujące inwestycje:

Gmina Tomaszów Mazowiecki:
•  park edukacyjno-rekreacyjny „Edukacja  leśna” w miejscowości Tresta;
•  rozbudowa obiektu użyteczności publicznej do celów kulturalno-turystycznych wraz 
z zagospodarowaniem przestrzeni wokół  budynku w miejscowości Twarda (przedszkole
i świetlica);
•  miejsce do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Smardzewicach;
•  ścieżka rowerowa od miejscowości Smardzewice do miejscowości Tresta i Twarda.

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki:
• „Przystań nad rzeką Pilicą” przy ul. PCK.

Gmina Inowłódz:
•  budowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowo-turystycznej, w tym miejsc do obsługi turystyki kajakowej w miejscowości Spała;
•  budowa nowej i rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowo-turystycznej,
w tym miejsc do obsługi turystyki kajakowej w miejscowości Inowłódz.

Gmina Rzeczyca:
•  budowa miejsc do obsługi turystyki kajakowej wraz z odpowiednią infrastrukturą towarzyszącą
w miejscowościach Łęg i Grotowice;
• szlak pieszo-rowerowy relacji Żądłowice – Łęg;
• szlak pieszo-rowerowy relacji Mysiakowiec – Grotowice;
• ścieżka rowerowa przez rezerwat Żądłowice.

Powiat  Tomaszowski:
• przewodnik turystyczny po Dolinie rzeki Pilicy;
• strona internetowa i QR kody;
• logotyp wraz z hasłem reklamowym;
• animacja promocyjna oraz wirtualne biuro prasowe.

Logotyp Dolina rzeki Pilicy wraz z hasłem: płyniemy z nurtem

pobierz przewodnik

 

Termin zakończenia finansowego projektu:  31.05.2021 r.
Całkowita wartość projektu (w dniu podpisania umowy o dofinansowanie): 11 081 007,00 PLN
Dofinansowanie EFRR: 7 133 459,51 PLN

Projekt nr RPLD.06.02.01-10-0059/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu,
Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej,
Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej.

 

 

Kontakt

Mapa szlaku doliny rzeki Pilicy