A A A A A- A+

Deklaracja dostępności

Wstęp

Powiat Tomaszowski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Goska, egoska@powiat-tomaszowski.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

I. Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia:

Do budynku prowadzą trzy wejścia:

  1. Wejście główne od ul. Św. Antoniego 41. Do tego wejścia nie prowadzą schody, nie ma również progów. Zamontowane są 2 rodzaje drzwi: drzwi obrotowe klasyczne 4 - skrzydłowe ( karuzela) 1 szt.  i 2 szt. drzwi dwuskrzydłowe,  przeszklone. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

  2. Wejście boczne od ul. Szkolnej. Do tego wejścia nie prowadzą schody, nie ma również progów. Zamontowane są drzwi jednoskrzydłowe przeszklone.  Przy tym wejściu znajduje się dzwonek przywołujący. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Przejście prowadzi przez krótki wiatrołap do korytarza głównego.

  3. Wejście boczne od strony parkingu podziemnego. Do tego wejścia nie prowadzą schody, nie ma również progów. Zamontowane są drzwi dwuskrzydłowe przeszklone. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Po wejściu po lewej stronie znajdują się schody prowadzące na 1 i 2 piętro.

Dostępność kondygnacji budynku:

Budynek Starostwa Powiatowego jest wolnostojący z 3 kondygnacjami nadziemnymi i z 1 kondygnacją podziemną. W budynku są 3 klatki schodowe. Dostęp na poszczególne kondygnacje zapewniają dwie windy ( dźwigi hydrauliczne). Pierwsza w holu głównym hydrauliczna winda panoramiczna  ( konstrukcja stalowa poszyta szkłem bezpiecznym), druga winda w korytarzu towarowo – osobowa. Dostęp na parter budynku dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano z  poziomu przyległego terenu. Różnice wysokości poziomów kondygnacji wewnątrz budynku zaprojektowano podjazdami. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze oraz piętrach. Na holu na parterze od głównego wejścia znajduje się kancelaria – punkt podawczy dokumentów. Przy wejściu od ul. Św. Antoniego i przy wejściu od ul. Szkolnej po lewej stronie znajdują się tablice informacyjne z wykazem wydziałów i referatów Starostwa Powiatowego i ich rozmieszczenie na kolejnych kondygnacjach. Wejście do pokoi oznakowane są tablicami.

Na parterze przy Wydziale Komunikacji znajduje się tablica elektroniczna  z wyświetlaczem oraz informacja głosowa mówiąca o kolejce osób oczekujących na obsługę w Wydziale. 

Na I piętrze budynku Starostwa znajdują się 2 sale konferencyjne. Do sali można dostać się windą lub schodami od strony głównego wejścia do budynku. Duża przestrzeń manewrowa dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku jest instalacja dźwiękowa alarmowa na wypadek zarządzonej ewakuacji.

Oznaczenia:

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicami informacyjnymi przy trzech wejściach do budynku. Czytelne oznaczenie krawędzi schodów  kolorze żółto – czarnym.

Dostępność toalety:

Toaleta przystosowana jest  dla osób niepełnosprawnych, która znajduje się na parterze budynku Starostwa Powiatowego.

Dostępność parkingu:

Przed budynkiem od ul. Św. Antoniego i od ul. Szkolnej jak również na parkingu głównym wyznaczono 4 miejsca  parkingowe  dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia:

Nad wszystkimi wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Obsługa osób słabosłyszących/niedosłyszących/niesłyszących

Osoby słabosłyszące/niedosłyszące/niesłyszące przy załatwieniu spraw mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego na dwa dni przed planowaną wizytą w Urzędzie. Ponadto w przypadku niemożności dojścia klienta do właściwego wydziału, referatu starostwa istnieje możliwość zejścia urzędnika na parter budynku i obsługa interesanta w dogodny dla niego sposób.

Kącik/ miejsce dla dziecka

Na parterze budynku Starostwa Powiatowego znajduje się kącik dla dziecka jest to mały stolik i krzesła.

II. Dostępność cyfrowa

W zakresie dostępności cyfrowej Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim publikuje informacje na stronie internetowej o zakresie prowadzonej przez siebie działalności

Powiat, zgodnie z art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym, wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii i katastru, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obronności, promocji powiatu, współpracy z organizacjami pozarządowymi. W celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Starostwo Powiatowe zgodnie z ustawą o dostępności stosuje się do wytycznych w zakresie publikacji zdjęć i filmików  promocyjnych zamieszczanych na stronie internetowej oraz profilu FB.

Na publikowanych zdjęciach zamieszczany jest opis do danego zdjęcia, natomiast do filmów napisy lub lektor języka migowego. Konferencje emitowane na żywo nie wymagają tłumaczenia. W ustawowym czasie film jest uzupełniany o napisy lub w przypadku braku napisów usuwany ze strony. 

III. Dostępność  informacyjno – komunikacyjna

Dostępność w zakresie informacyjno – komunikacyjnym polega na zapewnieniu obsługi osobom doświadczającym trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się  z wykorzystaniem środków wspierających komunikację takich jak korzystanie z poczty elektronicznej, przesyłanie  wiadomości tekstowych w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych.

Sprawy w Starostwie Powiatowym oprócz kontaktu osobistego z petentem załatwiane są drogą pocztową, drogą elektroniczną ( w tym za pośrednictwem e-PUAP) lub telefonicznie.

Kontakt ze Starostwem :

Centrala: tel: 44 724 21 27;  44 724 27 50;  fax 44 724 29 15

adres e -PUAP: o4ua6o2y1n/skrytka

Szczegółowe informacje na temat obsługi interesantów przez jednostki mające siedzibę w budynku Starostwa znajdują się na ich stronach.

IV. Dostępność alternatywna

Dostęp alternatywny obejmuje przede wszystkim zapewnienie wsparcia innej osoby np. poprzez kontakt telefoniczny, zorganizowanie spotkania z klientem w innym miejscu. W budynku Starostwa Powiatowego osoby słabosłyszące/niedosłyszące/niesłyszące przy załatwieniu spraw mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego na dwa dni przed planowaną wizytą w Urzędzie. Ponadto w przypadku niemożności dojścia klienta do właściwego wydziału, referatu starostwa istnieje możliwość zejścia urzędnika na parter budynku i obsługa interesanta w dogodny dla niego sposób. Dla osób słabosłyszących/niedosłyszących/niesłyszących na parterze budynku przy Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności zainstalowana jest pętla indukcyjna jako jeden ze sposobów wspomagania słuchu. Poprzez pętle indukcyjną wzrasta komfort słyszenia oraz jakości dźwięku odbieranego przez aparat słuchowy.

Deklarację opracowali: Koordynator i Zespół ds. dostępności:

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Mapa szlaku doliny rzeki Pilicy